Logopedie

Řeč je základním dorozumívacím prostředkem mezi lidmi, prostředkem ke vzájemnému sdělování. Podle úrovně vyjadřování často také lidi kolem sebe hodnotíme. Vývoj dětské řeči se neustále vyvíjí, postupně se dítě učí vyslovovat jednotlivé hlásky. Rodiče by měli ovlivňovat řeč svého dítěte už od kojeneckého věku. Měli by dítěti vytvářet správný mluvní vzor – vhodně s ním hovořit. Je důležité si s dítětem přirozeně povídat, vyprávět mu pohádky, přednášet říkanky, básničky a dát mu prostor pro samostatné vyjadřování.V řečovém vývoji se však mohou objevovat i různá úskalí.

Ve čtyřech až pěti letech by už z řeči mělo vymizet komolení slov a dítě by mělo tvořit správné české věty. V šesti letech by už měla být řeč bezpečně v normě. Pokud dítě hlásku nesprávně tvoří, nebo ji vynechává či zaměňuje za jinou, mluvíme o tzv. vadě řeči. Tyto vady napravuje v logopedické poradně speciální pedagog – logoped nebo logopedický asistent. Na naší škole už několik let probíhá náprava řeči – logopedie, kterou se zabývám já, jakožto logopedická asistentka a úzce spolupracuji s klinickou logopedkou v Teplicích. Již od první třídy si na naší škole vytipovávám žáky s poruchou řeči. Následně probíhá šetření těchto dětí zmíněnou logopedkou, která po domluvě se mnou a se souhlasem rodičů provede přezkoušení těchto žáků. Na základě šetření pak mohou tito žáci navštěvovat logopedii ve škole a docházet jedenkrát týdně k logopedické asistentce na nápravu řeči.

Důležitá je zde i každodenní domácí příprava, kdy děti procvičují problémové hlásky za přítomnosti rodičů podle pokynů asistentky. Využijte proto této možnosti a věnujte pozornost logopedické prevenci a výchově řeči svých dětí.

Naše škola má od tohoto školního roku dvě asistentky logopedie. Jsou jimi Mgr. Zdena Kuchařová a Mgr. Lenka Grundová.

Projekty Ústeckého kraje

Projekty Ústeckého kraje

Programy EU

Programy EU

Účastníme se projektů

Účastníme se projektu EU Peníze školám