Pokyny ke stravování ve školní jídelně

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STRAVOVÁNÍ ČI ODHLÁSIT ZE STRAVOVÁNÍ
Objednávky i výdej obědů ve školní jídelně jsou řízeny elektronickými čipy. Pokud chcete, aby Vaše dítě navštěvovalo školní jídelnu, je nutné vyplnit přihlášku ke stravování , která je k dispozici ve školní jídelně nebo u hospodářky školy (platí pouze pro nové strávníky!). Vyplněnou přihlášku odevzdáte hospodářce školy a obdržíte čip (vratná záloha 100,- Kč) a variabilní symbol (90000xxx), pod kterým budete provádět platby stravného. Po zaplacení stravného je Vaše dítě přihlášené na obědy. Platba se rozepíše na následující dny. Obědy se hradí vždy dopředu. Není možné čerpat obědy bez předchozího zaplacení. Pokud již nechcete, aby Vaše dítě navštěvovalo školní jídelnu, je nutné vyplnit odhlášku ze stravování (je také k dispozici ve školní jídelně nebo u hospodářky školy). Za vrácený čip obdržíte zpět vratnou zálohu 100,- Kč a bude Vám vyplacen případný přeplatek na stravném. Při ztrátě čipu tuto skutečnost neprodleně hlaště ve školní jídelně a co nejdříve si u hospodářky školy zakupte čip nový.


ELEKTRONICKÁ JÍDELNA
Na webových stránkách školy (www.zshrob.cz) v horním menu položka „Stravování“ funguje tzv. elektronická jídelna. Každý týden je zde zveřejňován aktuální jídelníček. Po přihlášení jménem a heslem*, které obdržíte při registraci ve ŠJ, je zde možné sledovat stav financí (vždy ale měsíc zpětně po uzavření měsíce) a také zda vaše dítě odebralo oběd. Zároveň zde můžete provádět přihlášení a odhlášení obědů, každý den do 14 hodin na následující dny. *Příklad strávníka – Novák Petr, přihlašovací jméno novak112, heslo novak112.


VÝŠE STRAVNÉHO pro školní rok 2023/2024 zůstává beze změny, a to:
Děti od 7 do 10 let:     plné stravné 90,- Kč         dotované stravné 30,- Kč
Děti od 11 do 14 let:   plné stravné 93,- Kč          dotované stravné 33,- Kč
Děti nad 15 let:          plné stravné 96,- Kč          dotované stravné 36,- Kč
Nárok na dotovaný oběd vzniká pouze v případě, že je dítě přítomno ve škole (+ při prvním dnu nemoci či neplánované nepřítomnosti). V ostatních případech je možné odebírat oběd pouze za plnou cenu. Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.


ÚČTOVÁNÍ PLNÉ CENY OBĚDA ZA NEODHLÁŠENOU STRAVU
Upozorňujeme rodiče (zákonné zástupce dětí) na povinnost odhlásit svému dítěti oběd v případě nepřítomnosti dítěte ve škole. Pokud není oběd odhlášen a žák není přítomen ve škole déle než 1 den, nemá již nárok na dotované stravné (viz § 122 odst. 2 školského zákona). OD 1.9.2023 BUDE ŠKOLNÍ JÍDELNA TUTO SKUTEČNOST ZOHLEDŇOVAT A STRÁVNÍKŮM ÚČTOVAT ZA NEOPRÁVNĚNĚ OBJEDNANOU STRAVU (TJ. V DOBĚ, KDY STRÁVNÍK NENÍ PŘÍTOMEN VE ŠKOLE) PLNÉ STRAVNÉ, A TO OD 2. DNE NEPŘÍTOMNOSTI, KDY STRAVA ZŮSTANE PŘIHLÁŠENA.

VÝŠE DOTOVANÉHO STRAVNÉHO V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

MĚSÍC POČET DNÍ K ÚHRADĚ DĚTI DO  10 LET DĚTI 11-14 LET DĚTI NAD 15 LET
 Září 19
570
627 684
 Říjen  20  600  660 720
Listopad
 21  630  693 756
 Prosinec  16  480  528  576
Leden
 21  630  693  756
 Únor  15  450  495  540
 Březen  19  570  627  684
 Duben  21  630  693  756
 Květen  21  630  693  756
 Červen  20  600  660  720

PLATBA STRAVNÉHO
Stravné je možné hradit v hotovosti nebo bezhotovostně převodem na účet:
- v hotovosti – u hospodářky školy paní Prchlíkové denně od 7.00 do 15.00 hod. (kancelář v Komenského ulici 218, tel. 417 875 037)
- převodem na bankovní účet školy – č. ú. 1064222379/0800, pod přiděleným variabilním symbolem (90000xxx), popř. do poznámky uveďte jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje.
 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ
Po zaplacení stravného je dítě automaticky přihlášené na obědy. Pokud chcete oběd odhlásit, je nutné tak učinit den předem, v naléhavých případech nejpozději do 8.00 hod. ráno daného dne (telefonicky, e-mailem či osobně). Za  neodhlášený oběd se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.
 

Jak přihlásit a odhlásit oběd:
- Na www.zshrob.cz v levém horním rohu položka „Stravování“ - zde je možné přihlásit či odhlásit oběd každý den do 14.00 hod. na následující dny. Přihlásíte se jménem a heslem, které jste obdrželi po vyplnění přihlášky ke stravování.
- Na terminálu v jídelně – přiložením čipu otevřete objednávku, provedete odhlášení oběda a znovu přiložíte čip k potvrzení a uložení odhlášky (ozve se zvukový signál). Celý postup je podrobně popsán uterminálu v jídelně.
- E-mailem na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- Telefonicky na tel. č. 417 875 339, mobil 724 942 650 – nejpozději do 8.00 hod. ráno daného dne
- Osobně ve školní jídelně

KONTAKTY
Ing. Jitka Fürstová, vedoucí školní jídelny, tel. 417 875 339, mobil 724 942 650, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ivana Prchlíková, hospodářka školy, tel. 417 875 037
Obědy pro vaše děti připravují: Milada Benešová, hlavní kuchařka, a pomocné kuchařky Dana Červenclová a Bohuslava Sklenářová.

Vnitřní řád školní jídelny

Aktuální verzi "Vnitřního řádu školní jídelny" si můžete stáhnout zde ...

Vnitřní řád školní jídelny

Školní jídelna při Základní škole Hrob, okres Teplice

Adresa: Tržní náměstí 52, 417 04 Hrob

Telefon: 417 875 339

Vedoucí školní jídelny: Ing. Jitka Fürstová
Vedoucí kuchařka: Milada Benešová
Kuchařka: Dana Červenclová
Pomocná kuchařka: Bohuslava Sklenářová

Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:
- Zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
- Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozd. předpisů
- Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláškou č. 137/2004 Sb., i hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů
- Směrnice 2000/89 ES id 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin podle § 4 odst. 9 vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování.

Podmínky poskytování obědů: Oběd nepřítomného si může rodina vyzvednout v jídelně do čistého nosiče jídel. Do jídlonosičů mohou být obědy vydány pouze první den nemoci dítěte, ostatní dny je nutné obědy odhlásit.

- Strávník má nárok na dotované obědy pouze v případě, že je přítomen ve škole nebo první den nemoci či neplánované nepřítomnosti.

Provoz školní jídelny: 11:45 – 13:45 hodin

Pracovní doba: 7:00 – 15:30 hodin

Výše stravného dle skupin:

Děti do 10 let .…………   26,- Kč plné stravné ..…….  77,- Kč
Děti od 11 do 14 let ……. 28,- Kč plné stravné ……...  79,- Kč
Děti nad 15 let ..………… 31,- Kč plné stravné ……... 81,- Kč

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhl.107/2005 Sb. o šk.stravování.

Ostatní ujednání:

Žáci vstupují do jídelny jen s pedagogickým dohledem. Dohled v jídelně zajišťují vychovatelé školní družiny a vyučující dle rozpisu, který je vyvěšen ve ŠJ. Vstup do školní jídelny je povolen pouze žákům a zaměstnancům školy. V jídelně je vyvěšen jídelní lístek na týden dopředu a seznam alergenů, zodpovídá vedoucí jídelny. Za čistotu stolů během výdeje obědů odpovídá personál kuchyně, kterému žáci nahlásí, pokud dojde k rozbití nádobí a potřísnění stolů nebo podlahy. Každý žák školy má možnost stravovat se ve školní jídelně. Jídlo se nesmí vynášet ven z jídelny.

Vlastní organizace provozu pro žáky:

1. Před vstupem do jídelny odloží svrchní oděv a aktovku na vyhrazené místo a použijí desinfekci na ruce
2. Žáci vstupují do jídelny slušně, zbytečně nemluví, ve frontě se nestrkají a zachovávají klid.
3. Strávník u výdejního okénka použije čip k potvrzení odebraného jídla
4. Strávník převezme tác s obědem a odnese si jej ke stolu.
5. Po konzumaci odnese tác s nádobím k odkládacímu okénku, odloží příbor do kbelíku a tác otře a vrátí na místo.
6. Dle pokynů dozoru pak buď odchází, nebo čeká v klidu u stolu na ostatní spolužáky.

Veškeré připomínky k provozu školní jídelny je možné projednat s vedoucí ŠJ. Tento vnitřní řád ŠJ při ZŠ Hrob je platný pro všechny strávníky. Vnitřní řád byl projednán se zaměstnanci jídelny i se zaměstnanci školy.

Provoz školní jídelny

Objednávky i výdej obědů ve školní jídelně jsou řízeny elektronickými čipy. Pokud chcete, aby Vaše dítě navštěvovalo školní jídelnu, je nutné vyplnit přihlášku ke stravování , která je k dispozici ve školní jídelně nebo u hospodářky školy. Vyplněnou přihlášku odevzdáte hospodářce školy a obdržíte čip (vratná záloha 100,- Kč) a variabilní symbol (90000xxx), pod kterým budete provádět platby stravného. Po zaplacenístravného je Vaše dítě přihlášené na obědy. Platba se rozepíše na následující dny. Obědy se hradí dopředu (není možné čerpat obědy bez předchozího zaplacení).


Elektronická jídelna
Na webových stránkách školy (www.zshrob.cz) je v horním menu položka „Stravování“. Každý týden je zde zveřejňován aktuální jídelníček. Po přihlášení jménem a heslem*, které obdržíte při registraci ve ŠJ, je zde možné sledovat stav financí a také zda vaše dítě odebralo oběd. Zároveň zde můžete provádět přihlášení a odhlášení obědů, každý den do 14 hodin na následující dny.
*Příklad strávníka – Novák Petr, přihlašovací jméno novak112, heslo novak112.
Ztrátu čipu hlaste neprodleně do školní jídelny!!!


Přihlašování a odhlašování obědů
Obědy je nutné přihlásit nebo odhlásit den předem. V naléhavých případech nejpozději do 8.00 hod. ráno daného dne. Za neodebraný a neodhlášený oběd se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. Dítě má nárok na dotované obědy pouze v případě, že je přítomno ve škole a při prvním dnu nemoci či neplánované nepřítomnosti. V ostatních případech je možné odebírat oběd pouze za plnou cenu bez příspěvku.
Odhlašování obědů
 Na počítači z domova - v elektronickém systému přístupném přes webové stránky školy (v horním menu položka „Stravování“) – zde je možné přihlásit či odhlásit oběd každý den do 14.00 hod. nanásledující dny. Přihlásíte se jménem a heslem, které jste obdrželi po vyplnění přihlášky ke stravování.
 Na terminálu v jídelně – přiložením čipu otevřete objednávku, provedete odhlášení oběda a znovu přiložíte čip k potvrzení a uložení odhlášky (ozve se zvukový signál). Celý postup je podrobně popsán u terminálu v jídelně.


 E-mailem na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Telefonicky na tel. č. 417 875 339, mobil 724 942 650 – nejpozději do 8.00 hod. ráno daného dne
 Osobně ve školní jídelně

Výše stravného pro školní rok 2022/2023 dle skupin:
Vzhledem růstu cen potravin, došlo v letošním roce opět k úpravě cen stravného na školní rok 2022/2023, a to následovně:
Děti od 7 do 10 let 30,- Kč plné stravné 84,- Kč
Děti od 11 do 14 let 33,- Kč plné stravné 87,- Kč
Děti nad 15 let 36,- Kč plné stravné 90,- Kč

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Do
věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.
Výše stravného v jednotlivých měsících šk. roku 2022/2023
Měsíc Počet dní k

úhradě Děti do 10 let Děti 11-14 let Děti nad 15
let
Září 21 630,- Kč 693,- Kč 756,- Kč
Říjen 18 540,- Kč 594,- Kč 648,- Kč
Listopad 21 630,- Kč 693,- Kč 756,- Kč
Prosinec 16 480,- Kč 528,- Kč 576,- Kč
Leden 22 660,- Kč 726,- Kč 792,- Kč
Únor 14 420,- Kč 462,- Kč 504,- Kč
Březen 23 690,- Kč 759,- Kč 828,- Kč
Duben 17 510,- Kč 561,- Kč 612,- Kč
Květen 21 630,- Kč 693,- Kč 756,- Kč
Červen 22 660,- Kč 726,- Kč 792,- Kč
Platba stravného
Stravné je možné hradit v hotovosti nebo bezhotovostně převodem na účet:
 V hotovosti – u hospodářky školy paní Prchlíkové denně od 7.00 do 15.00 hod. (kancelář
v Komenského ulici, tel. 417 875 037)
 Převodem na bankovní účet školy – č. ú. 1064222379/0800, pod přiděleným variabilním symbolem
(90000xxx), popř. do poznámky uveďte jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje.
V případě nejasností volejte vedoucí ŠJ Ing. J. Fürstovou, tel. č. 417 875 339 nebo hospodářku školy paní
Prchlíkovou, tel. č. 417 875 037.

Označování alergenů ve školní jídelně

Dle směrnice 2000/89 ES a 1169/2011 EÚ platí od 13.12.2014 povinnost označovat u jednotlivých jídel alergeny, které jídlo obsahuje. Značení alergenů je pouze informační. Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám ohlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Označení alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. Seznam alergenů ve formátu pdf je ke stažení zde ... a bude vyvěšen také ve školní jídelně vedle jídelního lístku. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Upozornění rodičům !

   Od nového školního roku budou objednávky a výdej obědů řízeny elektronickými čipy. Pokud chcete, aby vaše dítě navštěvovalo školní jídelnu, je nutné vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdržíte v jídelně od 26.8.2019. Tuto přihlášku odevzdáte vedoucí ŠJ nebo hospodářce školy a obdržíte čip (záloha 100,- Kč) a variabilní symbol, pod kterým budete provádět platby stravného. Stejně jako dřív buď hotově v pokladně školy nebo bankovním převodem. Protože už nebude možné čerpat obědy bez řádného přihlášení do systému a zaplacení, je nutné vložit alespoň minimální částku (nabít čip) na 5 obědů (týden). Toto je nutné domluvit s vedoucí ŠJ nebo hospodářkou.
   Na webových stránkách školy je v horním menu položka "Stravování", kde po přihlášení vaším jménem a heslem uvidíte stav financí a také zda vaše dítě odebralo oběd. Zároveň zde můžete provádět přihlášení a odhlášení obědů, každý den do 14 hodin na následující dny. V naléhavých případech (nemoc) lze odhlásit  telefonicky oběd do 8 hodin daný den. Ztrátu čipu hlaste neprodleně do školní jídelny !!!

Ceny stravného pro školní rok 2019/2020

Děti 6-10 let - 23,- Kč
Děti 11-14 let - 25,- Kč
Děti nad 15 let -  28,- Kč

Číslo bankovního účtu školy - 1064222379/0800

Projekty Ústeckého kraje

Projekty Ústeckého kraje

Programy EU

Programy EU

Účastníme se projektů

Účastníme se projektu EU Peníze školám