Vnitřní řád školní jídelny

Školní jídelna při Základní škole Hrob, okres Teplice

Adresa: Tržní náměstí 52, 417 04 Hrob

Telefon: 417 875 339

Vedoucí školní jídelny: Ing. Jitka Fürstová
Vedoucí kuchařka: Milada Benešová
Kuchařka: Dana Červenclová
Pomocná kuchařka: Bohuslava Sklenářová

Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:
- Zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
- Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozd. předpisů
- Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláškou č. 137/2004 Sb., i hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů
- Směrnice 2000/89 ES id 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin podle § 4 odst. 9 vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování.

Podmínky poskytování obědů: Oběd nepřítomného si může rodina vyzvednout v jídelně do čistého nosiče jídel. Do jídlonosičů mohou být obědy vydány pouze první den nemoci dítěte, ostatní dny je nutné obědy odhlásit.

- Strávník má nárok na dotované obědy pouze v případě, že je přítomen ve škole nebo první den nemoci či neplánované nepřítomnosti.

Provoz školní jídelny: 11:45 – 13:45 hodin

Pracovní doba: 7:00 – 15:30 hodin

Výše stravného dle skupin:

Děti do 10 let .…………   26,- Kč plné stravné ..…….  77,- Kč
Děti od 11 do 14 let ……. 28,- Kč plné stravné ……...  79,- Kč
Děti nad 15 let ..………… 31,- Kč plné stravné ……... 81,- Kč

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhl.107/2005 Sb. o šk.stravování.

Ostatní ujednání:

Žáci vstupují do jídelny jen s pedagogickým dohledem. Dohled v jídelně zajišťují vychovatelé školní družiny a vyučující dle rozpisu, který je vyvěšen ve ŠJ. Vstup do školní jídelny je povolen pouze žákům a zaměstnancům školy. V jídelně je vyvěšen jídelní lístek na týden dopředu a seznam alergenů, zodpovídá vedoucí jídelny. Za čistotu stolů během výdeje obědů odpovídá personál kuchyně, kterému žáci nahlásí, pokud dojde k rozbití nádobí a potřísnění stolů nebo podlahy. Každý žák školy má možnost stravovat se ve školní jídelně. Jídlo se nesmí vynášet ven z jídelny.

Vlastní organizace provozu pro žáky:

1. Před vstupem do jídelny odloží svrchní oděv a aktovku na vyhrazené místo a použijí desinfekci na ruce
2. Žáci vstupují do jídelny slušně, zbytečně nemluví, ve frontě se nestrkají a zachovávají klid.
3. Strávník u výdejního okénka použije čip k potvrzení odebraného jídla
4. Strávník převezme tác s obědem a odnese si jej ke stolu.
5. Po konzumaci odnese tác s nádobím k odkládacímu okénku, odloží příbor do kbelíku a tác otře a vrátí na místo.
6. Dle pokynů dozoru pak buď odchází, nebo čeká v klidu u stolu na ostatní spolužáky.

Veškeré připomínky k provozu školní jídelny je možné projednat s vedoucí ŠJ. Tento vnitřní řád ŠJ při ZŠ Hrob je platný pro všechny strávníky. Vnitřní řád byl projednán se zaměstnanci jídelny i se zaměstnanci školy.

Označování alergenů ve školní jídelně

Dle směrnice 2000/89 ES a 1169/2011 EÚ platí od 13.12.2014 povinnost označovat u jednotlivých jídel alergeny, které jídlo obsahuje. Značení alergenů je pouze informační. Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám ohlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Označení alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. Seznam alergenů ve formátu pdf je ke stažení zde ... a bude vyvěšen také ve školní jídelně vedle jídelního lístku. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Projekty Ústeckého kraje

Projekty Ústeckého kraje

Programy EU

Programy EU

Účastníme se projektů

Účastníme se projektu EU Peníze školám