Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny si můžete stáhnout zde ...

Informace k odchodu či vyzvedávání dětí ze ŠD k vyplnění zápisního lístku

Vážení rodiče, pro nový školní rok 2022/2023 jsme se z bezpečnostních a organizačních důvodů rozhodli přistoupit k hromadným odchodům ze školní družiny, každý den v čase: 15.00, 15.30 a 16.00 hod. Děti tak budou pod dohledem pedagoga jak v šatně, tak při samotných odchodech z budovy. Na zápisním lístku, prosím, vyplňte odchody Vašeho dítěte ze školní družiny v souladu s uvedenými časy - vyberte ten, který Vám nejvíce vyhovuje. Prosíme o dodržování stanovených časů při vyzvedávání dítěte.

Odchody dětí ze ŠD mimo stanovené časy na zápisním lístku: (po vyučování, po obědě, aj.)
- Bez doprovodu – dítě odchází na základě písemného uvolnění. Omluvenku ze ŠD vyplní rodič (jméno dítěte, třída, datum, hodina, podpis zákonného zástupce). Omluvenky ze školní družiny budou mít děti vložené v družinovém notýsku nebo jsou ke stažení zde na stránkách školy zde ... Rodiče za dítě přebírají plnou právní odpovědnost. Omluvenka zůstane ve školní družině jako doklad o odchodu žáka.

- Na telefonickou žádost nebude dítě uvolněno ze školní družiny, neboť tento způsob omluvy je neprokazatelný.

Děkujeme za přihlášení Vašeho dítěte k zájmovému vzdělávání do školní družiny.

Úvodní pokyny školní družiny

1. Provozní doba ŠD v prvním týdnu nového školního roku je od 6.00 do 16.00 hodin. Od druhého týdne je v pondělí a ve středu od 6.00 do 16.30 hodin, v ostatní dny od 6.00 do 16.00 hodin. V době dopoledního vyučování je školní družina uzavřena.

2. Prosíme Vás o pečlivé vyplnění přihlášky, zejména o uvedení telefonního čísla na rodiče a času odchodu Vašeho dítěte ze školní družiny, a zda dítě bude odcházet ze ŠD samo nebo v doprovodu.

3. Potřebujete-li dítě uvolnit ze ŠD v dřívějším čase, než který je uveden na přihlášce, je nutné tak učinit výhradně písemně. Bez písemné omluvenky nebude dítě z bezpečnostních důvodů uvolněno (platí to pro děti, které odcházejí ze ŠD bez doprovodu).Nelze telefonicky žádat o uvolnění dítěte ze školní družiny.

4. Pokud potřebujete dítě osobně vyzvednout mimo čas uvedený na přihlášce, je možné tak učinit po obědě nebo až po 15.00 hodině.

5. Na odpolední pobyt v družině doporučujeme dát dítěti vhodné oblečení. Toto oblečení vložte do sáčku nebo tašky, kterou je možno pověsit v šatně. Místo bačkor vybavte dítě cvičkami nebo sportovní obuví.

6. Veškeré změny údajů uvedených na vstupní přihlášce (zejména časy odchodů ze ŠD a kontaktní telefon na rodiče) sdělujte, prosím, vždy písemně do žákovské knížky ŠD.

7. V žákovské knížce ŠD na stránce 5 a 10 najdete další důležité informace pro rodiče.

8. Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů spojených s provozem ŠD činí 150,-Kč měsíčně. Upozorňujeme rodiče, že veškeré úhrady (tj. za ŠD i za obědy ve ŠJ) přijímá hospodářka školy paní Prchlíková. Platby je možné provádět také bezhotovostně, bližší informace podá rovněž hospodářka školy.

9. Dle rozhodnutí ředitelky ZŠ v Hrobě se musí všechny děti, které jsou přihlášeny na odpolední pobyt ve ŠD zároveň stravovat ve školní jídelně.

10. Důležité informace o chodu školní družiny, ale také informace a fotografie z akcí školní družiny můžete po celý školní rok sledovat na webových stránkách školy.

Telefonické kontakty:

školní družina: mobil – 727 952 644, pevná linka – 412 384 941 417 875 037 (vedení školy)

Vážení rodiče, věříme, že jak Vy, tak především Vaše děti budete se službami školní družiny spokojeni a přejeme Vám příjemný školní rok 2019 -2020.

V Hrobě dne 1.9. 2019

Přijímání žáků do školní družiny ve školním roce 2019/2020

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a s ohledem na kapacitu školní družiny (80 žáků), stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijímání dětí do školní družiny (dále jen ŠD).

ŠD se ve své činnosti řídí především vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhl. 197/2016 Sb. s účinností od 1. 9. 2016.

Dle § 8, odst. (4) ŠD organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Dle § 9, odst. (1) je činnost určena přednostně pro žáky 1. stupně ZŠ, dle odst. (2) lze k pravidelné docházce přijímat i žáky druhého stupně, pokud nenavštěvují zároveň školní klub. Dle odst. (4) se o přijetí účastníka k činnosti ŠD ve formě uvedené v § 2 písm. b) (tj. forma s pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností) rozhoduje na základě písemné přihlášky; její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze ŠD.

Organizace zápisu do ŠD:

- Žák bude do školní družiny zapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku, který je přílohou tohoto pokynu (k dostání při zveřejnění termínu zápisu nebo při zahájení školního roku, popřípadě později ve školní družině)

- V případě zájmu o přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD, odevzdá zákonný zástupce zápisní lístek nejpozději v době zápisu nebo na začátku školního roku (neprodleně) vedoucí vychovatelce do ŠD

- O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitelka školy a vyrozumí o tom zákonné zástupce předáním rozhodnutí o přijetí.

Při rozhodování o přijmutí žáků k pravidelné docházce do ŠD bude ředitel školy postupovat podle těchto kritérií:

1) Žáci z 1. – 2. ročníku - pravidelná docházka do školní družiny

2) Žáci ze 3. – 5. ročníku - pravidelná docházka do školní družiny (přednost mají žáci ze vzdálenějších oblastí školy - doba dojíždění do školy a doba odjezdu autobusu)

3) Ostatní žáci 1. stupně s pravidelnou docházkou v předchozím školním roce

4) Ostatní žáci 1. stupně

5) Ostatní žáci 2. stupně

Tento pokyn má platnost pro přijímání žáků do školní družiny na školní rok 2019/2020.

Podkategorie

Projekty Ústeckého kraje

Projekty Ústeckého kraje

Programy EU

Programy EU

Účastníme se projektů

Účastníme se projektu EU Peníze školám