Styčné osoby ve škole

Výchovný poradce

Mgr. Hana Zubrová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - profesní orientace

Žáci a jejich rodiče se mohou s výchovnými, prospěchovými i jinými problémy ve škole obrátit na výchovné poradce. Pevně stanovené konzultační hodiny nejsou zavedeny. S dotazy a problémy se na výchovné poradce můžete obrátit kdykoliv, popřípadě si můžete sjednat i individuální konzultaci. Pro písemný styk použijte služební emailové adresy - viz. sekce Kontakty.

Náplň práce výchovných poradců

 • Ve spolupráci s třídními učiteli podchytit a nadále pečovat o mimořádně nadané žáky.
 • Zabývat se prevenci neúspěchu žáka ve škole a společně s rodiči odhalovat příčiny.
 • Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Teplicích - šetření žáků.
 • Kontrola individuálních vzdělávacích plánů, které jsou vypracovávány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Pomoc při problémech v kolektivu dětí.
 • Řešení kázeňských problémů žáků.
 • Kontrola plánů žáků s podpůrným programem.
 • Vedení ambulantní nápravy žáků s SPÚ.
 • Účast na výchovných komisích.
 • Zavedení a stálá aktualizace nástěnky "Svět práce" v 9. ročníku.
 • Testování profesní orientace.
 • Informace o možnostech studia po ukončení povinné školní docházky.
 • Objasnění posloupnosti dalšího vzdělávání.
 • Pomoc žákům při výběru budoucí profese.
 • Podávání aktuálních informací o požadovaných profesích na trhu práce - spolupráce s Úřadem práce v Teplicích.
 • Instrukce při vyplňování přihlášek.
 • Řešení kázeňských problémů žáků ve spolupráci se školním preventistou.

Metodik prevence

Metodik prevence pro ZŠ Hrob - Mgr. Vlastimila Bártová

Koordinátor MP pro 1. stupeň - Lenka Brunclíková

Metodik prevence se zabývá prevencí šikany a záškoláctví,různých druhů závislostí(drogy, alkohol, kouření, gamblerstvím, apod.). Zabezpečuje odpovídající podmínky tělesního a duševního zdraví dětí. Úzce spolupracuje s výchovným poradcem školy, ostatními ped. pracovníky, s PPP a s rodiči. Pro splnění úkolů primární prevence je vypracován "Minimální preventivní program".

Cíle práce metodika prevence

 • učí respektování lidských práv a odlišností jedinců, zdravému životnímu stylu
 • vede k přijetí osobní zodpovědnosti za své chování a jednání, k pozitivnímu poznání sebe sama
 • rozvoj sociálních dovedností
 • navazování zdravých vztahů s ostatními
 • umění týmové práce
 • konstruktivní řešení konfliktů a otevřené komunikace
 • snaží se vytvářet atmosféru důvěry, respektu a bezpečí (v případě potřeby zajistit pomoc dítěti)
 • informuje o nebezpečí různých závislostí a o sexuální problematice.

Minimální preventivní program je plněn ve vyučovacím procesu, využíván ve volnočasových aktivitách dětí, jsou pořádány besedy a exkurze.

Projekty Ústeckého kraje

Projekty Ústeckého kraje

Programy EU

Programy EU

Účastníme se projektů

Účastníme se projektu EU Peníze školám