Učební plán pro I. stupeň ZŠ

Vzdělávací oblast

(minimální dotace)

Vzdělávací obor

Zkratka

předmětu

Vyučovací předmět

Ročník

                             

Celkem

před-měty

Z toho

DČD

1.

2.

3.

4.

5.

Jazyk a jazyková komunikace

(35 33+ 9)

Český jazyk a literatura

      Č

       Dv

Český jazyk

       

7+1

7+1

7+1

6 + 1

6 + 1

38

5

Dramatická výchova

0+1

-

-

-

-

1

1

Cizí jazyk

       A

Anglický jazyk

0+1

0+1

3

3

3

11

2

Matematika a její aplikace

(20)

Matematika a její aplikace

       M

      

       Pm

Matematika

4

4+1

4+1

4+1

4

23

3

Hrátky s čísly

-

0+1

0+1

-

-

2

2

Praktická matematika

-

-

-

-

0+1

1

1

Informační a

komunikační technologie (1)

Informační a

komunikační technologie

       Inf

Informatika

-

-

-

0+1

1

2

1

Člověk a jeho svět

(12)

Člověk a jeho svět

       Prv

      

       Vl

Prvouka

2

2

2

-

-

6

Přírodověda

-

-

-

1,5

1,5

3

Vlastivěda

-

-

-

1,5

1,5

3

Umění a kultura (12)

Hudební výchova

       Hv

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

Výtvarná výchova

      Vv

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

7

Člověk a zdraví (10)

Tělesná výchova

       Tv

       Ph

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

Pohybové hry

-

-

-

0+1

1

1

Člověk a svět práce (5)

Člověk a svět práce

       Pv

Pracovní výchova

1

1

1

1

1

5

Celková povinná časová dotace

21

22

24

25

26

118

Z toho disponibilní časová dotace

3

4

3

3

3

16

Účastníme se projektu EU Peníze školám