Učební plán pro II. stupeň ZŠ

Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

Zkratka předmětu

Vyučovací předmět

Ročník

Celkem předměty

z toho DČD

6.

7.

8.

9.

Jazyk a jazyková komunikace (15+12)

Český jazyk a literatura (15)

         Č

Český jazyk

3+2

4+1

4

4

18

3

Cizí jazyk (12)

         A

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Další cizí jazyk  (6)

         N

Německý jazyk

2

2

2

6

6

Matematika a její aplikace (15)

Matematika a její aplikace

         M

Matematika

3+1

4

4

4

16

1

Informační a komunikační technologie (1)

Informační a komunikační technologie

        Inf

Informatika

1+1

-

-

-

2

1

Člověk a společnost (11)

Dějepis

         D

Dějepis

2

1+1

2

2

8

1

Výchova k občanství

        Vmč

Výchova moderního člověka

1+ /1/

1+/1/

0 +1

1+ /0+1/

7

+/3/

1

/1/

Člověk a příroda (21)

Fyzika

        F

Fyzika

1

2

1+1

2

7

1

Chemie

       Ch

Chemie

-

-

2

2

4

Přírodopis

        P

       Čz

Přírodopis

2

1+1

-

1+1

6

2

Člověk a jeho zdraví

-

-

1+/1/

-

2

+/1/

Zeměpis

        Z

Zeměpis

2

2

1

1

6

Umění a kultura (10)

Hudební výchova

       Hv

Hudební výchova

1

1

1

1

4

Výtvarná výchova

       Vv

Výtvarná výchova

1

1

2

2

6

Člověk a zdraví (10)

Výchova ke zdraví

    ---

-------------

Vzdělávací obor integrován v předmětech:

Výchova moderního člověka (2+1)                    

Člověk a jeho zdraví (1)

Tělesná výchova

      Tv

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Člověk a svět práce (3)

Člověk a svět práce

      Pv

Pracovní výchova

0+1

1

1

1

4

1

Volitelné předměty

1

1

2

2

6

6

Minimální časová dotace +

24+5

26 + 4

27 + 4

27 + 5

Celková časová dotace

29

30

31

32

122

Z toho disponibilní časová dotace

5

4

4

5

18

Účastníme se projektu EU Peníze školám